Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

Directie en secretariaatsmedewerkers

Directeur Anouk Cleeremans Jena Vandeborre
Secretariaat Linda Robeyns

Onze Korven

Korf 1(familieklas)

Van peuter tot 2de kleuterklas Juf Griet, juf Anja en juf Sandra
Kinderverzorgster Juf Diane, juf Annouck, meester Levi
Sprongteam (zorg) Meester Jef

Korf 2

3de kleuterklas en 1ste leerjaar Juf Patricia en meester Brent
Sprongteam (zorg) Juf Anne en meester Jef

Korf 3

2de, 3de en 4de leerjaar Juf An, juf Eline en juf Irini
Sprongteam (zorg) Juf Suzy en juf Linda

Korf 4

5de en 6de leerjaar Juf Lien, juf Nele en juf Linda
Sprongteam (zorg) Juf Nele, juf Vanessa en juf Jena

Sprongteam (zorg)

Juf Suzy, juf Linda, juf Nele, juf Anne en meester Jef

Lichamelijke opvoeding

Meester Dieter, meester Ruben en meester Niels

Levensbeschouwing

Katholieke godsdienst Juf Ellen
Islamitische godsdienst Juf Fatima
Zedenleer Juf Cynthia

Onderhoudspersoneel

Sven Vandebril

Voor- en naschoolse opvang

Juf Vanessa

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen.
Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB-Aarschot
Bogaardenlaan 8A
3200 Aarschot
Tel. 016 25 27 83
clb18.aarschot@g-o.be

Een dag op school

Schooltijden

Korf 1

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00u - 11.55u 13.05u - 15.35u
Dinsdag 09.00u - 11.55u 13.05u - 15.35u
Woensdag 09.00u - 11.55u -
Donderdag 09.00u - 11.55u 13.05u - 15.35u
Vrijdag 09.00u - 11.55u 13.05u - 15.35u

Korf 2, 3 en 4

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00u - 11.55u 12.55u - 15.35u
Dinsdag 09.00u - 11.55u 12.55u - 15.35u
Woensdag 09.00u - 11.55u -
Donderdag 09.00u - 11.55u 12.55u - 15.35u
Vrijdag 09.00u - 11.55u 12.55u - 15.35u

De leerkrachten houden 15 minuten voor de aanvang van de lessen en 10 minuten na het einde van de lessen toezicht. Kinderen die vroeger en/of later op school gaan naar de opvang.

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Welke opdrachten krijgen onze leerlingen?

 • Memoriseeropdrachten (bv: tafels, dictees, …)
 • Voorbereiding op de lessen (woordjes op zoeken, tekst lezen, bronnen raadplegen,…)
 • Meebrengen van materiaal.
 • Zoekopdrachten Bingel
 • Indien nodig worden de huistaken aangepast aan de noden van het kind.

Wanneer krijgen leerlingen thuiswerk?

 • Korf 2 (1e leerjaar) maandag, dinsdag, donderdag max. 15 min
 • Korf 3 (2e leerjaar) maandag, dinsdag, donderdag max. 15 min
 • Korf 3 (3e leerjaar) maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag max. 30 min
 • Korf 3 (4e leerjaar) maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag max. 45 min
 • Korf 4 (5e leerjaar) maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag max. 60 min
 • Korf 4 (6e leerjaar) maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag max. 60 min

Het thuiswerk wordt via smartschool of via en papieren agenda medegedeeld voor een hele week op vrijdag. Zo krijgen leerlingen de kans hun taken te plannen, rekening houdend met hun vrijetijdsbesteding.
Wat verwachten we van ouders?

 • Goed in ’t oog houden van smartschool en/of de papieren agenda
 • Thuis een rustige werkplek creëren. (Een rustige plaats, voldoende licht,…)
 • Samen met je kind de agenda overlopen op smartschool of op papier. Goede voorbereiding op het secundair onderwijs.
 • Als je kind regelmatig langer dan afgesproken aan een taak werkt, signaleer het dan aan
  de klasleerkracht.
 • Meld ernstige moeilijkheden en belangrijke problemen bij het maken van thuiswerk.
  Wat verwachten we van de kinderen?

Dat het thuiswerk klaar is op de dag waartegen het gevraagd wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig hun thuiswerk maken, zo kan de leerkracht zich een beeld vormen van wat het kind al dan niet kent.

Enkele praktische afspraken

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 6 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.
Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor
vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.
Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid. Een leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet omdat (een van) de ouder(s) ziek is.

Leren buiten de school

In elke klas worden een aantal didactische uitstappen georganiseerd die passen in een project of thema. Dit kan een bezoek zijn aan een museum, een theatervoorstelling, verkeerspark, schoolreisje, … Onze meerdaagse uitstappen kaderen in het pedagogisch project van de school. Ze zijn voor de kinderen een leerrijke ervaring op gebied van sociale vaardigheden en beogen natuurlijk ook het leren door ervaren.
Voor de oudste kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar plannen wij een overnachting in de school binnen een thema (piraten, dino’s, …). De leerlingen van de tweede en derde graad gaan afwisselend op zee- en plattelandsklassen of op cultuur/stadsklassen.

Briefwisseling

Alle brieven worden via Smartschool doorgestuurd. Voor info kan u steeds terecht bij het secretariaat of bij de directie.

Verkeersveiligheid

De veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel jullie als ouders en wij als de school spelen hierin een
belangrijke rol. Wij vragen jullie om in de schoolomgeving een “Heer te zijn in het verkeer” en het systeem toe te passen van “Kiss en ride”!

Verjaardagen

Het vieren van een verjaardag is een feest! Wij zetten onze jarige kinderen heel graag in de bloemetjes! Ouders kunnen vrijblijvend een traktatie meegeven. In De Hoogvlieger kiezen wij voor een gezond feestje en vragen dan ook heel beleefd om geen snoep, chips of frisdrank mee te geven als traktatie. Je kan samen met je kind wafeltjes, cake, fruit-salade maken of je brengt een yoghurt mee. Wij vragen om geen cadeautjes mee te geven voor de klas (vb. gommetjes, stylo’s, …).

Sport op school

Vanaf de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar gaan onze leerlingen zwemmen. De zwemdata vind je terug op de activiteitenkalender.
Per week krijgt je kind twee uur lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding draagt je kind een zwart shortje, een T-shirt van de school en witte turnpantoffeltjes.
Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In dat geval hebben we een doktersattest nodig.

Gezonde tussendoortjes

Wij streven naar een gezonde levensstijl met sport en gezonde voeding! Naast een gezonde en evenwichtige lunch (van thuis meebrengen), willen wij ook aandacht besteden aan de tussendoortjes. Je kan je kind een koek, een stuk fruit of een yoghurt mee geven als tussendoortje. Snoep en frisdrank zijn niet toegelaten op school. Bij het middagmaal drinken we allemaal water. Woensdag is onze fruitjesdag! Het fruit wordt aangeboden op school.
De helft wordt gesubsidieerd, de andere helft wordt verrekend via factuur (€ 6).Je mag ook het fruit van thuis mee geven.

Verzekering

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kleding, pennenzak, …

Wat te doen bij een ongeval?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokterstussenkomst nodig blijkt. Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.
Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet
  nemen. Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat of afprinten via de website van de school.
  Je kan het best meenemen bij elk doktersbezoek.
 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.
  Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa, …). Het is best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school. Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Studietoelage

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.

De studietoelage wordt automatisch toegekend door de Vlaamse overheid. Je hoeft hier niets meer
voor te doen.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden.
Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt bij het begin van het schooljaar meegegeven. Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september. Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.